MSAC Location

 

KU Medical Center-Landon Center

3599 Rainbow Blvd

Suite 158

Kansas City, Kansas

66160

 

Mailing Addresss:
MS Achievement Center
3599 Rainbow Blvd, MS 3049
Kansas City, KS 66160
​Phone: 913-588-8668
Fax: 913-588-7428
Email: msac@kumc.edu